دعای روزهای ماه مبارک رمضان ، ادعیه ، مناجات ، سخنرانی ، تواشیح

دعای روزهای ماه مبارک رمضان ، ادعیه ، مناجات ، سخنرانی ، تواشیح

ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان 1 دعای روز اول (جدید) 589 0:01:40 2 دعای روز اول 114 0:01:14 3 دعای روز دوم (جدید) 361 0:01:01 4 دعای روز دوم 116 0:00:57 5 دعای روز سوم (جدید) 439 0:01:14 6 دعای روز سوم 98 0:00:47 7 دعای روز چهارم (جدید) 453 0:01:17 8 دعای روز چهارم 193 0:01:36 9 دعای روز پنجم (جدید) 419 0:01:11 10 دعای روز پنجم 109 0:00:53 11 دعای روز ششم (جدید) 487 0:01:22 12 دعای روز ششم 91 0:00:44 13 دعای روز هفتم (جدید) 381 0:01:04 14 دعای روز هفتم 107 0:00:52 15 دعای روز هشتم (جدید) 327 0:00:55 16 دعای روز هشتم 93 0:00:45 17 دعای روز نهم (جدید) 562 0:01:35 18 دعای روز نهم 134 0:01:06 19 دعای روز دهم (جدید) 351 0:00:59 20 دعای روز دهم 102 0:00:49 21 دعای روز یازدهم (جدید) 403 0:01:08 22 دعای روز یازدهم 147 0:01:13 23 دعای روز دوازدهم (جدید) 497 0:01:24 24 دعای روز دوازدهم 119 0:00:58 25 دعای روز سیزدهم (جدید) 414 0:01:10 26 دعای روز سیزدهم 118409 0:00:58 27 دعای روز چهاردهم (جدید) 409 0:01:09 28 دعای روز چهاردهم 118 0:00:58 29 دعای روز پانزدهم (جدید) 321 0:00:54 30 دعای روز پانزدهم 154 0:01:16 31 دعای روز شانزدهم (جدید) 384 0:01:05 32 دعای روز شانزدهم 108 0:00:53 33 دعای روز هفدهم (جدید) 461 0:01:18 34 دعای روز هفدهم 130 0:01:04 35 دعای روز هجدهم (جدید) 409 0:01:09 36 دعای روز هجدهم 117 0:00:57 37 دعای روز نوزدهم (جدید) 373 0:01:03 38 دعای روز نوزدهم 112 0:00:55 39 دعای روز بیستم (جدید) 399 0:01:08 40 دعای روز بیستم 109 0:00:53

/ 0 نظر / 16 بازدید